Obchodní podmínky

poskytování služeb právnickou osobou ČESKÁ UNIE SPORTU,o.s. zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp.zn L830.

1) Účinnost

a) Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále VSP) jsou nedílnou součástí každé smlouvy uzavírané Českou unií sportu (dále Poskytovatel), ať již ústní, či písemné, v níž je na ně odkázáno (dále Smlouva), a to ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.
b) V případě rozporu mezi ustanovením obsaženým ve VSP a ustanovením obsaženým ve vlastním textu smlouvy má přednost ustanovení obsažené ve vlastním textu smlouvy a rozporné ustanovení VSP se nepoužije.

2) Řídicí právo

Právní vztah účastníků Smlouvy (Poskytovatel na straně jedné a Objednatel na straně druhé) se řídí obchodním zákoníkem, v intencích ust. § 262 odst. 1 a § 269 odst. 2 obch. zák.

3) Způsob uzavření smlouvy

Smlouva je mezi účastníky uzavřena mimo jiné a zejména potvrzením písemné objednávky zaslané Objednatelem Poskytovateli, které nemusí být na téže listině. Za písemnou objednávku se považuje i objednávka zaslaná elektronickou poštou či faxem.

4) Cena a platební podmínky

Objednatel se zavazuje využít služby uvedené v objednávce a Smlouvě a zaplatit Poskytovateli řádně a včas sjednanou cenu, jakož i zálohy na tuto cenu. Není-li sjednáno jinak, je splatnost faktur Poskytovatele 14 dní od vystavení. Není-li uvedeno jinak, sjednaná cena je uvedena včetně DPH.

V případě prodlení se zaplacením ceny nebo její části má Poskytovatel nárok na smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % denně z dlužné částky (počítána vč. DPH) do zaplacení.

Pokud Objednatel služeb nevyužije, aniž by za dále uvedených podmínek Smlouvu zaplacením odstupného zrušil nebo od ní částečně odstoupil, vzniká mu takovýmto porušením smluvních povinností v rozsahu tohoto porušení povinnost zaplatit Poskytovateli jako náhradu ušlého zisku smluvní pokutu ve výši rovnající se 105 % ceny nevyužitých služeb. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

5) Zrušení smlouvy Objednatelem, odstupné

Objednatel je oprávněn ve lhůtě nejpozději do dne předcházejícího nástupnímu dni, tj. dni, kdy měly být služby Poskytovatelem poskytnuty poprvé, Smlouvu v celém rozsahu (nikoliv jen částečně) zrušit zaplacením Poskytovateli částky, v dále uvedené výši, jako odstupného; Smlouva se v takovém případě zrušuje od doby svého uzavření, avšak pouze pokud Objednatel písemně (a to i prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu) v uvedené lhůtě oznámí Poskytovateli, že tohoto svého práva využívá, a zároveň pokud stanovené odstupné v téže lhůtě zaplatí.

Výše a splatnost odstupného se sjednává takto:

 1. Bude-li písemné oznámení o zrušení smlouvy Poskytovateli doručeno a odstupné zaplaceno ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, včetně, před nástupním dnem, činí odstupné 20 % ze sjednané ceny vč. DPH.
 2. Bude-li písemné oznámení o zrušení smlouvy Poskytovateli doručeno a odstupné zaplaceno ve lhůtě nejpozději do 15 dnů, včetně, před nástupním dnem, činí odstupné 50 % ze sjednané ceny vč. DPH.
 3. Bude-li písemné oznámení o zrušení smlouvy Poskytovateli doručeno a odstupné zaplaceno ve lhůtě nejpozději do dne předcházejícího nástupnímu dni, včetně, činí odstupné 80 % ze sjednané ceny vč. DPH.

6) Částečné odstoupení od smlouvy Objednatelem

Objednatel je oprávněn ve lhůtě nejpozději do dne předcházejícího nástupnímu dni písemným oznámením Poskytovateli (a to i prostřednictvím elektronické pošty nebo faxu) od Smlouvy částečně odstoupit co se počtu ubytovaných osob týká. Při částečném odstoupení, představujícím více než 10 % z celkové ceny, se Objednatel zavazuje Poskytovateli zaplatit storno poplatek dle dále uvedených podmínek; smlouva se v takovém případě částečně zrušuje, a sice v rozsahu odstoupení.

Výše a splatnost storno poplatku se sjednává takto:

 1. Bude-li písemné odstoupení od smlouvy Poskytovateli doručeno ve lhůtě nejpozději do 30 dnů, včetně, před nástupním dnem, činí storno poplatek 20 % z ceny služeb, o které byl sjednaný rozsah částečným odstoupením snížen.
 2. Bude-li písemné odstoupení od smlouvy Poskytovateli doručeno ve lhůtě nejpozději do 15 dnů, včetně, před nástupním dnem, činí storno poplatek 50 % z ceny služeb, o které byl sjednaný rozsah částečným odstoupením snížen.
 3. Bude-li písemné odstoupení od smlouvy Poskytovateli doručeno ve lhůtě nejpozději do dne předcházejícího nástupnímu dni, včetně, činí storno poplatek 80 % z ceny služeb, o které byl sjednaný rozsah částečným odstoupením snížen.

Storno poplatek je splatný spolu s cenou za poskytnuté služby.

7) Odstoupení od smlouvy Poskytovatelem

Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Objednatel nezaplatí řádně a včas sjednanou zálohu na cenu. V takovém případě je Objednatel povinen zaplatit Poskytovateli smluvní pokutu ve výši 25 % sjednané ceny vč. DPH.

8) Zánik Smlouvy

Smlouva zaniká, a to s účinky ex tunc, jako celek (vyjma ujednání o smluvní pokutě) pouze:

 1. písemnou dohodou stran
 2. zrušením za splnění podmínek dle bodu 5) shora
 3. odstoupením za splnění podmínek dle bodu 7) shora

Tato smlouva zaniká částečně odstoupením za splnění podmínek dle bodu 6) shora, v rozsahu tohoto odstoupení.

9) Zajištění objednaného pobytu, pořádané akce; odpovědnost za škodu; vyklizení

 1. Požární ochrana, bezpečnost a ochrana zdraví

  Objednatel jako organizátor pobytu (akce) podpisem Smlouvy prohlašuje, že je seznámen s platnými všeobecnými a vnitřními předpisy v oblasti PO, BOZP a vydanými pokyny upravujícími pohyb osob v areálu Poskytovatele a používání jeho veškerého vybavení (viz provozní a návštěvní řády). Veškeré výše uvedené vnitřní předpisy poskytovatele jsou rovněž k nahlédnutí a k dispozici v tištěné podobě přímo u Poskytovatele na adrese Sportovní 1801, 288 35 Nymburk; k žádosti Objednatele je lze Objednateli zaslat i v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele. Objednatel je povinen s těmito předpisy seznámit účastníky jím organizovaného pobytu, pořádané akce. Objednatel je povinen v souladu s příslušnými předpisy na úseku PO a BOZP plnit zvláštní povinnosti organizátora při akci, při níž počet účastníků dosáhne 200 osob. (Tyto stanoví mj. příslušné vyhlášky města Nymburk a Středočeského kraje.)

 2. V případě zapůjčení konferenční techniky, sportovních pomůcek a nářadí je Objednatel povinen zajistit, aby tyto věci byly používány pouze ke sjednaným účelům a po skončení akce je předá pověřenému pracovníkovi Poskytovatele v úplném a nepoškozeném stavu. V případě vzniklé škody na zapůjčené konferenční technice, sportovních pomůckách, nářadí nebo na inventáři a vybavení majetku Poskytovatele bude mezi oběmi stranami sepsán protokol o rozsahu poškození s vymezením konkrétní odpovědnosti.
 3. Odkládání vnesených věcí

  Poskytovatel určuje toto místo pro uložení (odložení) vnesených věcí: Dle objednávky.

  Poskytovatel určuje tuto osobu k přijímání (úschově) vnesených věcí k uložení: Dle objednávky.

  Objednatel není oprávněn odkládat vnesené věci na jiných místech. Objednatel je povinen s výše uvedeným seznámit účastníky jím organizovaného pobytu, pořádané akce. Za škodu na vnesených věcech odložených jinde Poskytovatel neodpovídá.

 4. Objednatel je povinen neprodleně po poskytnutí služeb dle Smlouvy vyklidit prostory Poskytovatele, popřípadě zajistit vyklizení prostor Poskytovatele účastníky jím organizovaného pobytu, pořádané akce. Neučiní-li tak nejpozději do 30 dnů od poskytnutí služeb, je Poskytovatel oprávněn zajistit vyklizení předmětných prostor i bez součinnosti Objednatele, na náklady Objednatele. Vyklizované věci se pro tento případ považují za bezcenné a Poskytovatel má právo s nimi naložit jakkoli, tj. buď skladovat na náklady Objednatele, popř. je i zlikvidovat. Objednatel odpovídá za škodu tímto případně vzniklou jak Poskytovateli, tak na majetku třetích osob.

10) Ostatní ujednání

 1. Doručování

  Nebude-li Objednatel coby adresát (dále adresát) písemnosti doručované prostřednictvím doporučeného psaní při jejím doručování poštovním doručovatelem zastižen, nastávají účinky doručení dle přiměřeného použití ustanovení § 46 odst. 2, 3, 5 anebo § 47 odst. 2, 3, zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Odepře-li adresát, popřípadě osoba za adresáta oprávněná k převzetí písemnosti, bezdůvodně doručovanou písemnost přijmout, nastávají účinky doručení této písemnosti okamžikem odepření jejího přijetí. Nepodaří-li se písemnost doručovanou prostřednictvím doporučeného psaní adresátovi doručit proto, že se adresát v místě doručení nezdržuje, nastávají účinky doručení této písemnosti okamžikem vrácení nedoručené písemnosti jejímu odesílateli. Doporučené psaní adresované Objednateli je třeba adresovat vždy na adresu uvedenou v objednávce/Smlouvě. Tato doručovací adresa Objednatele může být změněna pouze písemným oznámením doručeným Poskytovateli.

 2. Změny a dodatky Smlouvy mohou být učiněny pouze v písemné podobě za souhlasu obou smluvních stran.